Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

O nás


  Prosíme pozor!!!

  z dôvodu zmeny našej elektronickej poštovej schránky naša nová elektronická poštová adresa je:
  admin@cvcvkapusany.edu.sk

  môžete použiť aj túto emailovú adresu:
  cvcekonomka@gmail.com


Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá pozostáva:

 1. Z pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch formou krúžkov, klubov, súborov a pravidelne sa opakujúcich dlhodobých podujatí.
 2. Z príležitostnej činnosti formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich dlhodobých podujatí.
 3. Individuálnej práce s talentovanou mládežou, so zdravotne postihnutou mládežou a s mládežou s výchovnými problémami.
 4. Spontánnej činnosti formou ponuky rekreačného, relaxačného a záujmového pobytu
 5. Z prázdninovej činnosti formou letných táborov a odborných sústredení
 6. Z výchovných podujatí rodičov s deťmi a ďalšími záujemcami
 7. Z organizovania a účasti na prehliadkach a súťažiach
 8. Zo spolupráce so záujmovými zväzmi, úradom životného prostredia, neziskovými organizáciami, školami, metodickým centrom, Iuventou a i.

Poskytujeme metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase:

 • školám a školským zariadeniam,
 • občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti,
 • ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.