Centrum voľného času Veľké Kapušany   CVČ Veľké Kapušany

Poslanie CVČ


História

Centrum voľného času sa nachádza na východe Slovenskej republiky v meste Veľké Kapušany, ktoré je 73. najväčšie mesto SR. Leží na Východoslovenskej nížine, medzi riekami Uh a Latorica v nadmorskej výške 110 m. Mesto Veľké Kapušany je multinacionálne mesto, do ktorého sa v dávnejšej i nedávnej minulosti prisťahovalo veľa Poliakov, Nemcov, Maďarov i Ukrajincov.


Poslanie

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá pozostáva:

 1. Z pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch formou krúžkov, klubov, súborov a pravidelne sa opakujúcich dlhodobých podujatí.
 2. Z príležitostnej činnosti formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich dlhodobých podujatí.
 3. Individuálnej práce s talentovanou mládežou, so zdravotne postihnutou mládežou a s mládežou s výchovnými problémami.
 4. Spontánnej činnosti formou ponuky rekreačného, relaxačného a záujmového pobytu
 5. Z prázdninovej činnosti formou letných táborov a odborných sústredení
 6. Z výchovných podujatí rodičov s deťmi a ďalšími záujemcami
 7. Z organizovania a účasti na prehliadkach a súťažiach
 8. Zo spolupráce so záujmovými zväzmi, úradom životného prostredia, neziskovými organizáciami, školami, metodickým centrom, Iuventou a i.

Základné funkcie centra

Centrum voľného času vo vzťahu k deťom a mládeži plní tieto základné funkcie:

 • rekreačno-oddychovú, relaxačnú - na odbúranie stresu a psychickej záťaže
 • výchovnú - na formovanie vzťahu k pozitívnym hodnotám /vlastenectvo, citová, estetická a environmentálna výchova/
 • sebarealizačnú - na rozvoj tvorivosti, poznávacích záujmov, estetického cítenia, osvojovanie etiky a zásad komunikácie v sociálnej skupine
 • preventívnu - na účelné vyžívanie voľného času, s cieľom predchádzať negatívnym javom

Špecifické funkcie centra

 • metodická a koordinačná funkcia smerom ku školám, školským výchovným zariadeniam, s osobitnou pozornosťou na spoluprácu s výchovnými poradcami, triednymi učiteľmi a zamestnancami školských stredísk záujmovej činnosti
 • napomáhať formovať vôľové a charakterové vlastnosti v duchu ozajstných hodnôt
 • podpora sebarealizácie, pozitívneho myslenia, radosti zo života
 • kompenzovať nedostatky v sociálnej komunikácii detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • predchádzať spoločensky nežiaducemu správaniu a závislostiam všetkého druhu v súlade v Národným programom boja proti drogám
 • podpora rodinnej výchovy prostredníctvom spoločnej práce rodičov s deťmi a výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • pomáhať slabším žiakom v príprave na vyučovanie ak o to požiadajú

Činnosť je interne rozdelená podľa zamerania jednotlivých oddelení :


Naši zamestnanci : kliknite sem